Select your language

L'ega da bever per Urtijëi

cover_ega
18,00 €

Un di fins de chësc liber ie chël de judé a udëi ite l gran valor de pudëi medrë giaurì la spina te nosta cëses per avëi te got na bona ega da bever. Chësc resultat ne vën nia da sëul. N possa mé l arjonjer cun nvestimënc de scioldi y de lëur, per mantenì dut l egaduz aldò, ma nce mudernisan y miuran si strutures y si opres, da ulache n pea su l’ega nchin pra spina. N cuntribut che chësta publicazion uel dé ie chël de fé cunëscer la carateristiches dl’ega da bever. L dëssa nce nfurmé di majeri lëures che l ie unì fat, bele dal 1900 inant, cun l cuntribut de privac, ma dantaldut da pert dl’aministrazion publica, cun l fin de spesé la jënt de Urtijëi cun na bona ega da bever. Mantenì la carateristiches che l’ega à da mustré su pra la funtana nchin pra spina ie n mpëni primer. Avëi crëta te n’ega segura y bona ie l prim var per lascé te butëiga la bozes y per se ncunferté sun la bona ega frëscia te cësa.